کنارم گذاشت که تلخم کند؟؟!
هه...شرابی شده ام ناب! حالا حسرتم را میخورد!
* * * * * *


های پسر میدانی با من چه کردی؟؟تو مرا کشتی برای خودم ناراحت نیستم

برای دخترت نگرانم,نکند"تقاص آه مرا"او پس دهد* * * * * *

به زندگیم پوز خند نزن ...
من روزی کسی را داشتم ک با تمام وجود صدام مکرد"عشقم"* * * * * *

بعضیا رو گذاشتیم کنار همون کنارم به گند کشیدن* * * * *

به بعضیا گفت:عزیزم
پارسال ناشی
امسال لاشی
سال بعد از کدوماشی


* * * * * *

کاش فقط یک نفر بود که وقتی بغض میکردم بغلم میکرد و میگفت:گریه کنی میکشمتا


* * * * * *

و من : به یادتم اندازه ی لذت". تمام شدن" مشق شبهای کودکی....!!!* * * * *

می زنم بی هیچ آلایشی...حتی بی هیچ آرایشی!
او خواست ک من زن باشم..ک بدوش بکشم بار تو را ک مردی!
و ب رویت نیاورم ک از تو نیاورم ک از تو قویترم...اری من زنم...
او خواست ک من زن باشم...همچنان ب تو اعتماد خواهم کرد
عشق خواهم ورزید ...ب مردانگی ات خواهم بالید...با تمام وجود
از تو دفاع خواهم کرد...پشتیبانت خواهم بود... و ...تو...مرد بمان!
این راز را ک من مرد ترم... ب هیچکس نخواهم گفت !!!